BloggEtterspurt kompetanse i andre kvartal 2023

Etterspurt kompetanse i andre kvartal 2023

For første gang på lenge ser vi en nedgang i etterspørselen etter konsulenttjenester sammenlignet med fjoråret. I andre kvartal var antall utlyste oppdrag 17 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Her kan du lese mer om utviklingen vi ser, de mest etterspurte fagdisiplinene og kompetansene på markedsplassen i foregående kvartal. Konkurransen om oppdragene er fortsatt høy. Det gir deg både noen muligheter og utfordringer - enten du er oppdragsgiver eller konsulent.

Andrea Madland
Head of sales
Publisert 31.08.2023
Oppdatert 14.02.2024
7 min lesetid
BildeKjøpers marked og færre remote-muligheter

Sammenlignet med andre kvartal i 2022 har antall utlyste oppdrag på markedsplassen gått ned med 17 prosent. I Folq har vi normalt sett en jevn vekst i antall publiserte oppdrag, og den senere tids nedgang tyder dessverre på en lavere etterspørsel etter IT-konsulenter i markedet. Kundene er mer avventende, og det er nok fortsatt en viss usikkerhet i markedet knyttet til hva fremtiden bringer i lys av hyppige rentehevinger og høyt prispress.

Når etterspørselen avtar blir det større konkurranse om oppdragene. I et slikt marked får oppdragsgivere flere muligheter og kan tillate seg å være mer selektive i hvem de velger å leie inn. De foretrekker naturlig nok flinke fagspesialister med lengre arbeidserfaring. Folq sin modell med utelukkende erfarne, kvalitetssikrede konsulenter er sånn sett godt posisjonert for dagens marked.

Teknologi mest etterspurt, mens oppdrag innen prosjektledelse og forretningsrådgivning øker

I siste kvartal har den mest etterlyste fagdisiplinen igjen vært teknologi, etterfulgt av prosjektledelse og design.

Flest prosjekter innen teknologi etterfulgt av prosjektledelse.
Fordelingen av publiserte oppdrag i andre kvartal 2023 per fagdisiplin

Utlyste oppdrag innen forretningsrådgivning og prosjektledelse øker mest, med en vekst på henholdsvis 150 og 44 prosent mot samme periode i fjor. Oppdrag innen teknologi står for mer enn halvparten av de publiserte oppdragene på markedsplassen. Antall oppdrag innen teknologi går likevel noe tilbake sammenlignet med andre kvartal 2022 (-11 prosent YoY). Antall designoppdrag er på samme nivå som i fjor, og har omtrent doblet seg sammenlignet med første kvartal 2023.

Færre muligheter for å jobbe remote

Andel oppdrag med mulighet for å jobbe remote har gått jevnt nedover den senere tiden, og ligger godt bak samme periode i fjor. I andre kvartal åpnet kun 14 prosent av oppdragene for at konsulenten kunne jobbe remote. I samme kvartal i 2022 var denne andelen 27 prosent.

Et godt tilbud av tilgjengelige konsulenter øker igjen muligheten for at oppdragsgiver finner den rette kandidaten og kompetansen i sitt nærområde. De fleste oppdragsgivere foretrekker å leie inn konsulenter som kan sitte hos dem mesteparten av tiden. Oppdrag med mulighet for fjernarbeid har tidvis ført til ekstremt stor pågang fra konsulenter som ønsker oppdraget, som kan ha medvirket til at flere oppdragsgivere velger å være mer selektive i utlysningen.

1 av 3 oppdrag gir mulighet for å jobbe remoteGod økning i timepriser det siste året

De seneste årene har det vært stort behov og etterspørsel etter teknologikompetanse, både for faste ansettelser og innleie av kompetanse. Samtidig har det generelle pris- og lønnsnivået økt det siste året, som får positive følger for timeprisene. Den gjennomsnittlige timeprisen for Folq-oppdrag var 4,1 prosent høyere i andre kvartal enn samme kvartal i fjor. Gjennomsnittlig timepris for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer snittet i andre kvartal på 1362 kroner for oppdrag gjennom Folq. Timeprisen er marginalt høyere enn i første kvartal i år.

Bilde
Utvikling i gjennomsnittlig timepris for oppdrag gjennom Folq


Det blir spennende å se hvordan dagens markedssituasjon vil påvirke timeprisene fremover. Timepris blir et mer anvendt virkemiddel når konkurransen om konsulentoppdragene er tøffere, og konsulentselskap har behov for å få konsulenter ut i oppdrag.

Når oppdragsgiverne blir mer selektive på hvilke og hvor mange konsulenter de tar inn, vil de prioritere erfarne konsulenter. Vi forventer at etterspørselen etter dyktige seniorkonsulenter og prisen for deres tjenester vil holde seg forholdsvis bra, selv i et marked med økt konkurranse.

Forsiktig optimisme for utsiktene fremover

I starten av august ser vi god aktivitet og oppsving i etterspørselen etter konsulenttjenester hos Folq.

Det har vært nokså god stemning på børsene gjennom sommeren. Internasjonale og nordiske teknologiselskap har lagt frem solide resultater i andre kvartal til tross for et noe tyngre marked. Gjennombruddet for generativ AI har ført til større optimisme for teknologiselskaper spesielt. Eiere og ledere forventer økt effektivitet og produktivitet fremover med de mulighetene AI gir. Dette blir gjenspeilet i kursutviklingen til selskaper som er godt posisjonert og har stort potensial innen kunstig intelligens.

Kunstig intelligens (AI) er et område i vekst. Folq vil tilby ekspertisen og kompetansen som oppdragsgivere trenger for å lykkes, og vi oppfordrer våre kunder til å komme i gang med å teste denne teknologien. Vi søker også flere konsulenter med spisset AI-kompetanse, både i rolle som utvikler og rådgiver, og bistår eksisterende konsulenter med å utvikle sin kompetanse og bygge relevant erfaring innen AI.

Noen gode råd på veien

Det er større konkurranse om oppdragene, som stiller større krav til konsulenter og konsulentselskap. Dette gir deg som skal leie inn konsulenter bedre kort på hånden. Her er noen gode tips til hvordan dere finner de beste konsulentene når mulighetene er mange - og tilbudet bedre enn på lenge.

Vi ser at pris blir et viktigere virkemiddel for å vinne konkurranser, mens kravene til kvalitet og motivasjon øker. Vi forventer et fortsatt høyt prisnivå for premium konsulenttjenester, men ser at prispresset er en realitet. Vårt råd til konsulentene er å tenke langsiktig, og være mer opptatt av å videreutvikle kompetansen i spennende prosjekter fremfor å oppnå en høyest mulig timepris. Dette tror vi dere vil tjene på i lengden.

Her har vi samlet våre beste råd til konsulenter i tøffere tider, og hvilke grep du kan gjøre for å gå seirende ut av den økte konkurransen.


Allsidige utviklere mest etterspurt

Roller innen teknologiutvikling har vært mest etterspurt dette kvartalet. Fullstack-, Backend- og Frontend-utvikler utgjør en stor andel av de publiserte oppdragene. Volumet går riktignok noe tilbake sammenlignet med andre kvartal 2022 som samsvarer med den generelle utviklingen i oppdragsmengde.

Bilde
De mest etterspurte rollene i andre kvartal 2023

Rollene Prosjektleder, Teamleder, Data Scientist og Tjenestedesigner går mye frem. Antall oppdrag med disse rollene øker med mer enn 50 prosent sammenlignet med andre kvartal 2022.


React og Kubernetes mest etterspurte kompetanser

For oppdragsgivere troner React og Kubernetes øverst på listetoppen av etterspurt kompetanse. .NET, Prosjektledelse, SQL, Python, TypeScript og UX-design følger tett etter. Selv om den generelle etterspørselen har gått noe ned, ser vi at flere er på jakt etter Kubernetes, Prosjektledelse og Python kompetanse sammenlignet med i fjor.


Under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin, der vi også har fremhevet kompetanseområdene med en spesielt sterk vekst i etterspørsel i andre kvartal.

Bilde

Her er forrige kvartalsrapport, med informasjon om utviklingen den mest etterspurt kompetansen på Folq i første kvartal 2023.

Få rask tilgang til konsulenter

Lag profil