BloggEtterspurt kompetanse i tredje kvartal 2023

Etterspurt kompetanse i tredje kvartal 2023

Vi ser fortsatt nedgang i etterspørselen etter konsulenttjenester sammenlignet med fjoråret. Enkelte fagområder opplever økt aktivitet i samme periode.

Her kan du lese mer om utviklingen vi ser i Folq, de mest etterspurte fagdisiplinene og kompetansene på markedsplassen i foregående kvartal. Konkurransen om oppdragene er høyere. For din del vil dette gi noen muligheter og utfordringer - enten du leier inn eller tilbyr konsulenttjenester.

Andrea Madland / Eldri Coll Mossige
Salgsdirektør / Daglig leder i Folq
Publisert 23.11.2023
Oppdatert 23.01.2024
9 min lesetid
BildeKjøpers marked og færre muligheter for å jobbe helt remote

Sammenlignet med tredje kvartal i 2022 har antall utlyste oppdrag på markedsplassen gått ned med hele 35 prosent. Utlyste oppdrag er 25 prosent lavere enn i andre kvartal i år, en nedgang som skyldes sesongvariasjoner og lavere aktivitet i juli måned.

Det må legges til at oppdragsgivere og konsulenter kan finne sammen uten at oppdraget publiseres åpent hos Folq. Våre data tilsier likevel en betydelig lavere etterspørsel etter IT-konsulenttjenester i markedet enn på samme tid i fjor.

Når etterspørselen avtar blir det større konkurranse om oppdragene. I et slikt marked får oppdragsgivere flere valgmuligheter og kan tillate seg å være mer selektive i hvem de velger å leie inn. Mange foretrekker naturlig nok flinke fagspesialister med lengre fartstid. Folq sin markedsplass med utelukkende erfarne, kvalitetssikrede IT-konsulenter er godt tilpasset dagens marked. Til tross for lav etterspørsel og økte konkurranse, vinner Folq en større andel av oppdragene som utlyses. Det skyldes først og fremst at vi kan tilby meget kvalifiserte kandidater til kunden.

Teknologi er mest etterspurt, mens oppdrag innen prosjektledelse og forretningsrådgivning øker

I siste kvartal har den mest etterlyste fagdisiplinen igjen vært teknologi, etterfulgt av prosjektledelse og design.

Flest prosjekter innen teknologi etterfulgt av prosjektledelse.
Fordelingen av publiserte oppdrag i tredje kvartal 2023 per fagdisiplin

Antall publiserte oppdrag innen teknologi øker med 7 prosent mot tredje kvartal i 2022. Oppdrag innen forretningsrådgivning og prosjektledelse opplever også vekst. Oppdrag innen design opplever størst nedgang med nærmere 50 prosent lavere oppdragsmengde enn i fjor. Dette kan være tilfeldig, men gir samtidig en indikasjon på at flere selskaper prioriterer sine kjernesystemer og -aktiviteter i disse dager, inkl. infrastruktur, sikkerhet, systemutvikling og pågående prosjekter, fremfor å sette i gang nye initiativ.

Mest etterspurte roller

Fullstack-, Backend- og Frontend-utvikler utgjør en stor andel av de publiserte oppdragene. Volumet går riktignok noe tilbake sammenlignet med tredje kvartal 2022 som samsvarer med den generelle utviklingen i oppdragsmengde.

Bilde
De mest etterspurte rollene i tredje kvartal 2023

Rollene Prosjektleder, Teknisk arkitekt og IT-rådgiver går mye frem. Antall oppdrag med disse rollene øker i snitt med rundt 50 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2022.

Mest etterspurte kompetanser

Blant Folq sine oppdragsgivere troner Kubernetes og Python øverst på listen over mest etterspurte kompetanse. AWS, Prosjektledelse, React, Javascript og Typescript følger tett bak. Flere er på jakt etter kompetanse på Python, AWS, Prosjektledelse og HTML/CSS sammenlignet med både foregående kvartal og i fjor.

Under ser du de mest etterlyste kompetansene innenfor hver fagdisiplin. Her har vi også fremhevet kompetanseområdene med en spesielt sterk vekst i etterspørsel i tredje kvartal.Færre muligheter for å jobbe remote

Andel oppdrag med mulighet for å jobbe remote har hatt en nedgang det siste året. I tredje kvartal åpnet 18 prosent av oppdragene for at konsulenten kunne jobbe remote. I samme kvartal i 2022 var denne andelen på hele 38 prosent.

Et godt tilbud av tilgjengelige konsulenter øker muligheten for at oppdragsgiver finner rett kandidaten og ønsket kompetanse i sitt nærområde. De fleste oppdragsgivere foretrekker å leie inn konsulenter som kan sitte hos dem mesteparten av tiden.

1 av 3 oppdrag gir mulighet for å jobbe remote
Kun 1 av 5 oppdrag åpnet opp for remote i tredje kvartal 2023


Varigheten på oppdragene i Folq øker

Oppdragene i Folq har aldri hatt lengre varighet enn akkurat nå - med et snitt på over 18 måneder inkl. forlengelser. Dette er den beste bekreftelsen vi kan få på at kundene er veldig godt fornøyde med konsulentene de leier inn via oss og at de tilfører stor verdi.

Det skal sies at det er stort spenn i lengden på oppdragene i Folq, alt fra noen få uker til flere års varighet. Nye oppdrag har gjerne en begrenset varighet. Det som er svært gledelig er at de aller fleste oppdragene blir forlenget, og gjerne i flere omganger, som bekrefter at det er god match mellom oppdragsgiver og konsulent.


God økning i timepriser det siste året

De seneste årene har pris- og lønnsnivået i samfunnet økt mye, som får positive følger for timeprisene. Den gjennomsnittlige timeprisen for Folq-oppdrag var 4 prosent høyere i tredje kvartal enn samme kvartal i fjor. Mye av veksten skyldes årlig KPI-justering av langvarige oppdrag.

Gjennomsnittlig timepris for oppdrag på tvers av alle fagdisipliner og erfaringsnivåer snittet i andre kvartal på 1367 kroner for oppdrag gjennom Folq. Timeprisen er marginalt høyere enn i første og andre kvartal i år.

Bilde
Utvikling i gjennomsnittlig timepris for oppdrag gjennom Folq


Det blir spennende å se hvordan timeprisene vil utvikle seg for nye oppdrag fremover i lys av markedssituasjonen. Pris blir et mer anvendt virkemiddel når konkurransen om konsulentoppdragene er tøffere, og flere konsulentselskap har ledig kapasitet og behov for å få konsulenter ut i oppdrag.

Markedet er fortsatt avventende, men vi tror på bedre utsikter fremover

Denne høsten har markedet vært avventende. Etterspørselen har ligget på et lavere nivå enn vi ønsker oss. Mange selskap holder fortsatt bremsen inne pga. stor usikkerhet i markedet og fokus på kostnadssiden. Likevel ser vi at det fortsatt er behov for dyktige IT-konsulenter hos våre største kunder. Investering i teknologiutvikling er nødvendig for å oppnå effektivitetsgevinster. AI gir nye muligheter for virksomheter for å øke produktiviteten på kort og lengre sikt, og vi forventer stor vekst i etterspørsel etter denne typen tjenester.

Til tross for tøffere tider ser vi at enkelte selskap og bransjer går bemerkelsesverdig bra og leverer sterke økonomiske resultater. Gjentatte rentehevinger og økte priser treffer ulikt. Det er fortsatt relativt god stemning på verdens børser, og tegn på at rentehevingene begynner å gi effekt og demper prisveksten. Det gir håp om økt optimisme i markedet og at vi kan få en oppsving i etterspørselen etter IT-konsulenttjenester ila. 2024.

Når oppdragsgiverne blir mer selektive på hvilke og hvor mange konsulenter de tar inn, vil de prioritere erfarne konsulenter. Vi forventer at etterspørselen etter dyktige seniorkonsulenter og prisen for deres tjenester vil holde seg forholdsvis bra, selv i et marked med økt konkurranse.


Noen gode råd på veien

Det er større konkurranse om oppdragene, som igjen stiller større krav til konsulenter og konsulentselskap. Dette gir deg som skal leie inn konsulenter bedre kort på hånden. Her er noen gode tips til hvordan dere finner de beste konsulentene når mulighetene er mange - og utvalget er bedre enn på lenge.

Mange oppdrag avsluttes til jul, og fra januar blir flere dyktige konsulenter tilgjengelige. De selskapene som er raske på ballen og tidlig ute med å dekke sitt ressursbehov allerede nå, vil tjene på det. Både med tanke på utvalget av konsulenter og verdien som de ypperste IT-konsulentene i klassen kan tilføre dere.

Vi ser at pris blir et viktigere virkemiddel for å vinne konkurranser, mens kravene til kvalitet og motivasjon øker. Vi forventer et fortsatt høyt prisnivå for premium konsulenttjenester, men ser at prispresset er en realitet.

Som konsulent må du være forberedt på å fire på egne prisforventninger for å få oppdraget du virkelig ønsker deg. Vårt klare råd til dere konsulenter er å tenke langsiktig, og være mer opptatt av å videreutvikle kompetansen i spennende prosjekter fremfor å oppnå en høyest mulig timepris. Dette tror vi dere vil tjene på i lengden.

Her har vi samlet våre beste råd til konsulenter i tøffere tider, og hvilke grep du kan gjøre for å gå seirende ut av den økte konkurransen.

Bilde

Her er forrige kvartalsrapport, med informasjon om utviklingen den mest etterspurt kompetansen på Folq i andre kvartal 2023.

Få rask tilgang til dyktige konsulenter

Lag profil