Gå til hovedinnhold

Testlederen – ekspertjegeren på feil


Har du noen gang lurt på hvem som sikrer at teknologien vi bruker hver dag fungerer feilfritt? Møt testlederen, en nøkkelspiller i IT-prosjekter, som kombinerer skarpsindig problemløsning med lederegenskaper for å sikre at programvare møter de høyeste standardene. Gjennom tett samarbeid med utviklere og prosjektledere, påvirker testlederens arbeid ikke bare suksessen til prosjektet ditt – testlederen baner også vei for digital innovasjon og kvalitet.


Bilde

Hva er en testleder?

En testleder har en sentral rolle i alle IT-prosjekter. Med ansvar for kvalitetssikring av programvare og systemer, krever denne posisjonen at man leder og koordinerer alle aktiviteter relatert til testing, slik at produktene møter de nødvendige kravene og standardene.

Gjennom nøye planlegging, effektiv ledelse og kontinuerlig oppfølging bidrar testlederen til å minimere risikoer og sikre at prosjektet leverer verdi til brukerne. Testlederen fungerer som en bro mellom utviklingsteamet, prosjektledelsen og kundene. Det er viktig at testlederen sørger for at kommunikasjonen flyter effektivt mellom disse, og at alle parter er oppdatert om teststatus og resultater.

Testlederens hovedoppgave er å planlegge og implementere teststrategier. Dette inkluderer å utvikle testplaner som definerer mål, omfang, tilnærming og ressurser som kreves for testingen. Testlederen må også identifisere hvilke testaktiviteter som skal utføres og sikre at de gjennomføres i henhold til planen. Dette krever en nøye vurdering av risikofaktorer og prioritering av testaktiviteter basert på risikoens potensielle innvirkning på prosjektet.

I tillegg til planlegging har testlederen ansvar for å overvåke og styre selve testprosessen. Dette innebærer først å lede et team av testere, sette klare mål og forventninger. Så å sikre at testteamet har de nødvendige verktøyene og ressursene for å utføre oppgavene sine effektivt. Testlederen følger nøye med på fremdriften, identifiserer eventuelle avvik fra planen og tar nødvendige tiltak for å rette opp disse.

En viktig del av testlederens rolle er også å deale med feil og avvik som oppdages under testingen. Dette inkluderer å dokumentere feil, analysere årsakene, prioritere rettinger og følge opp for å sikre at de blir adressert. Testlederen må ha gode analytiske ferdigheter for å kunne forstå komplekse systemer og identifisere rotårsaker til problemer.

Rapportering er også en essensiell oppgave for en testleder. Å holde interessenter informert om teststatus, fremdrift, og resultater er avgjørende for prosjektets suksess. Testlederen utarbeider detaljerte testrapporter som gir en klar oversikt over testresultatene, identifiserte feil og deres alvorlighetsgrad. I tillegg kommer testlederen med forslag til ulike tiltak for å forbedre kvaliteten.

Å være en testleder krever også at man holder seg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene innen testfaget. Dette innebærer at de kontinuerlig lærer og deltar i faglige nettverk og kurs for å spisse og friske opp i egne ferdigheter og kunnskaper. En testleder må være fleksibel og tilpasningsdyktig for å kunne håndtere ulike prosjekter og utfordringer som kan oppstå.

Konsulentene fra Folq er flinke, setter seg fort inn i oppdraget og kommer raskt i gang med jobben. Det er essensielt når vi leier inn konsulenter.
Ingvild Kvamme
Leder
Schibsted
Folq sørger for tilgang til de beste konsulentene - som vi kan håndplukke fra ulike leverandører over hele landet.
Alexander Kenich
Group IT Development Manager
Sector Alarm
Det er veldig digg å slippe den gatekeeperen som du alltid møter på i alle andre konsulentselskaper.
Håvard Edvardsen
Tidligere produktsjef
Elaway
Folq er en utrolig tjeneste som burde være tilgjengelig for flere profesjonelle disipliner.
Herman Schistad
CTO
Kron
Vi er veldig fornøyd med konsulentinnleien gjennom Folq. Konsulentene har vært veldig dyktige og profesjonelle.
Henrik Fagerholt
Product Manager
Gyldendal
Folq gjør det enkelt for oss å finne konsulenter som matcher våre krav til tekniske ferdigheter, soft skills og pris. Det sparer oss for mye tid.
Morten Holla
Head of Development
Ice
Det er mye raskere å bruke Folq i stedet for et stort selskap. Vi fikk napp allerede samme dag vi publiserte oppdraget.
Jakob Grinvoll
CTO
Kokkeløren
Folq har hjulpet oss å vokse ved å ha de rette folkene tilgjengelig, med en superenkel tjeneste for å komme i kontakt med dem.
Alexander Sagen
VP R&D
Airthings
Folq løser et reelt problem på en brukervennlig og smidig måte. Tilbydere og oppdragsgivere nyter godt av en transparent og effektiv markedsplass.
Irene Philipps
Manager Director
Osprey Solutions

Daglige oppgaver og ansvar som testleder

Testlederens rolle er avgjørende for å sikre at IT-prosjekter leverer høy kvalitet og oppfyller brukernes forventninger. Dette krever en kombinasjon av teknisk innsikt, lederegenskaper og god kommunikasjonsevne – noe som gjør hverdagen både utfordrende og givende.

Her er en nærmere titt på de daglige oppgavene og ansvarsområdene en testleder typisk håndterer:

Planlegging og koordinering av tester

En av hovedoppgavene til en testleder er å planlegge og koordinere testaktiviteter. Dette inkluderer å utarbeide en detaljert testplan som dekker alle aspekter av testingen, fra teststrategi og omfang til ressursallokering og tidslinjer. Testlederen må sikre at alle nødvendige testscenarier er identifisert og at testdata er tilgjengelig. Det er viktig å sette klare mål og kriterier for testing for å sikre at prosjektets kvalitetskrav blir oppfylt.

Oppfølging av feil og deres retting

Når tester blir gjennomført, vil det ofte oppstå feil eller avvik. Testlederen har ansvar for å registrere disse feilene i et defektstyringssystem, følge opp med utviklingsteamet for å sikre at feilene blir rettet, og til slutt verifisere at rettingene fungerer som de skal. Denne prosessen krever nøye dokumentasjon og kommunikasjon for å sikre at ingenting blir oversett, og at alle feil blir adressert i tide.

Ledelse av testteam

En testleder leder ofte et team av testere som kan inkludere både interne ansatte og eksterne konsulenter. Testlederen må fordele oppgaver, overvåke fremdriften, og gi støtte og veiledning når det trengs. Dette innebærer også å motivere teamet, håndtere konflikter, og sørge for at alle har de nødvendige verktøyene og ressursene for å utføre sitt arbeid effektivt.

Rapportering av testresultater til interessenter

Testlederen er ansvarlig for å samle inn og analysere testresultater og rapportere disse til prosjektledelsen og andre relevante interessenter. Dette inkluderer å utarbeide testrapporter som gir en oversikt over teststatus, identifiserte feil, og hvordan disse påvirker prosjektet. Det er viktig å kommunisere tydelig og konsist slik at beslutningstakere får den informasjonen de trenger for å kunne vurdere prosjektets fremdrift og kvalitet.

Deltakelse i arbeidsmøter og utforming av teststrategier

Testlederen deltar aktivt i prosjektmøter for å sikre at testing blir integrert i alle faser av utviklingsprosessen. Dette inkluderer å bidra til utformingen av teststrategier, delta i planleggingsmøter og samarbeide med utviklings- og prosjektteamet for å sikre at alle er enige om testkrav og mål. Testlederen må også være involvert i risikoanalyse og sørge for at potensielle kvalitetsrisikoer blir adressert tidlig.

Oppfølging av leverandører og kunder

I prosjekter der eksterne leverandører er involvert, har testlederen en nøkkelrolle i å følge opp disse for å sikre at de leverer i henhold til avtalte krav og tidsplaner. Dette innebærer å koordinere testaktiviteter med leverandørens team, overvåke deres testarbeid, og sørge for at alle nødvendige tester blir gjennomført og dokumentert. Testlederen må også opprettholde god kommunikasjon med kunden, altså deg/dere, for å sikre at deres forventninger og krav blir oppfylt.

Bistand i brukertesting og akseptansetesting

Testlederen er ofte involvert i brukertesting og akseptansetesting, der sluttbrukere tester systemet for å sikre at det oppfyller deres behov og krav. Dette innebærer å planlegge og organisere testøkter, gi veiledning til brukerne og samle inn tilbakemeldinger. Resultatene fra brukertestingen bruker testlederen til å gjøre nødvendige justeringer og forbedringer før systemet settes i produksjon.

 • Bilde
 • Håndplukk konsulenter av høyeste kvalitet hos Folq


  • Over 2000 konsulenter
  • Over 90 testledere
  • Med 13 års erfaring i snitt


Viktige verktøy for en testleder


En testleder bruker flere ulike verktøy for å effektivt kunne planlegge, gjennomføre og følge opp tester i IT-prosjekter. Disse verktøyene er essensielle for at en testleder skal kunne sikre at testprosessene er grundige, effektive og i samsvar med prosjektkravene. Under ser du en gjennomgang av de mest sentrale verktøyene som en testleder bruker:

Teststyringsverktøy

Teststyringsverktøy, eller test management tools som det også kalles, er grunnleggende for å administrere testprosessen. Verktøy som Jira og TestRail brukes til å planlegge, organisere og spore testaktiviteter. Disse verktøyene gjør det mulig for testledere å opprette testplaner, definere testtilfeller, tildele tester til testere og spore fremdriften av testene. De tilbyr også funksjonalitet for å dokumentere testresultater og generere rapporter. Dette gir en oversikt over status på testprosessen og eventuelle problemer som må adresseres.

Automatiseringsverktøy

Automatiseringsverktøy som Selenium og QTP (Quick Test Professional) er kritiske for å effektivisere testprosessen. Disse verktøyene gjør så testledere kan utføre repetitiv testing automatisk. Dette sparer tid og reduserer risikoen for menneskelige feil. Automatiseringsverktøy kan brukes til funksjonell testing, regresjonstesting og ytelsestesting. De er spesielt nyttige for prosjekter med hyppige oppdateringer der manuelle tester ville vært for tidkrevende.

Defektstyringssystemer

Defektstyringssystemer er nødvendige for å administrere feil og problemer som oppstår under testingen. Systemer som Bugzilla og Redmine gjør så testledere kan logge, spore og administrere defekter gjennom hele testsyklusen. Disse systemene hjelper med å sikre at alle rapporterte feil blir undersøkt, prioritert og rettet i tide. De gir også en historikk over tidligere feil og deres løsninger. Dette kan være nyttig for å identifisere tilbakevendende problemer og forbedre testprosessen.

Verktøy for kontinuerlig integrasjon og levering

For å støtte moderne utviklingsmetoder, som kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering, bruker testledere verktøy som Jenkins og GitLab. Disse verktøyene automatiserer bygging, testing og distribusjon av programvare, noe som gjør det mulig å oppdage og rette feil raskere. Ved å integrere testprosessen med kontinuerlig integrasjonssystemer kan testledere sikre at nye endringer i koden blir testet umiddelbart. Dette bidrar til å opprettholde høy kvalitet på programvaren gjennom hele utviklingssyklusen.

Tekniske ferdigheter hos en testleder

En testleder må ha flere tekniske ferdigheter for å kunne utføre oppgavene sine effektivt. Disse ferdighetene er avgjørende for å forstå, evaluere og forbedre testprosessene i et prosjekt. De gjør det mulig å sikre høy kvalitet på programvareproduktene og å drive kontinuerlig forbedring av testprosessene. En testleder med sterk teknisk kompetanse kan dermed bidra vesentlig til suksessen til alle IT-prosjekter.

Under kan du lese mer om noen av de viktigste tekniske ferdighetene en testleder bør ha:

Programmeringskunnskap

Det er nødvendig at en testleder har erfaring med programmeringsspråk som Java, Python eller C#, for å kunne skrive testskript og automatisere tester. Kunnskap om programmering hjelper også testlederen med å forstå koden som utviklerne skriver, noe som er avgjørende når man skal finne feil og forbedre testprosesser.

Erfaring med testautomatisering

Automatisert testing er en sentral del av moderne testprosesser. En testleder bør ha erfaring med verktøy som Selenium, QTP (QuickTest Professional) eller TestComplete. Disse verktøyene brukes til å automatisere repetitive tester. Dette sparer tid og øker testdekningen. Automatisering gjør det også enklere å gjennomføre regresjonstester, som sikrer at nye endringer ikke introduserer feil i eksisterende funksjonalitet.

Kunnskap om softwareutviklingslivssyklusen

For å være en effektiv testleder, må man forstå hele softwareutviklingslivssyklusen (SDLC). Dette inkluderer alt fra kravspesifikasjon og design til utvikling, testing, implementering og vedlikehold. En testleder må kunne navigere og bidra i alle disse fasene for å sikre at testprosesser er integrert og gjennomføres på riktig måte. Dette innebærer også en forståelse av utviklingsmetodologier som Agile og Scrum, hvor testing er en kontinuerlig og integrert del av utviklingsprosessen.

Erfaring med kontinuerlig integrasjon og levering

Kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig levering (CD) er praksiser som sikrer at koden blir regelmessig integrert, testet og levert. En testleder bør være kjent med verktøy som Jenkins, GitLab CI/CD eller Bamboo for å administrere CI/CD-prosesser. Dette innebærer å sette opp og konfigurere testmiljøer, automatisere bygget og distribuere koden, samt sikre at tester blir kjørt automatisk ved hver kodeendring.

Evne til å analysere og tolke tekniske krav

En testleder må kunne lese og forstå tekniske kravspesifikasjoner og brukerscenarier. Dette krever evnen til å analysere kravene, identifisere testbare elementer og utvikle passende testtilfeller. Å kunne kommunisere effektivt med utviklere og forretningsanalytikere for å avklare kravene er også viktig for å sikre at testene dekker alle nødvendige scenarier.

Bruk av defektstyringssystemer

Defektstyring er en kritisk del av testledelse. En testleder bør ha erfaring med verktøy som JIRA, Bugzilla eller Azure DevOps for å loggføre, spore og administrere feil. Dette inkluderer å kunne kategorisere feil, tildele dem til de riktige utviklerne, og følge opp med retesting for å sikre at feilene blir rettet på en tilfredsstillende måte.

 • Bilde
 • Er du på jakt etter en skarp og erfaren testleder?

  Null stress, vi har folk! Se ikke lengre, Folq har din drømmekandidat!

  Her hos Folq sørger vi for å matche deg med den ideelle IT-konsulenten tilpasset dine behov. Vi har samlet et helt band med utelukkende talentfulle og erfarne testledere, som er tilgjengelige i flere storbyer som Oslo, Trondheim og Bergen.


Testlederens stresstest – ordene du bør kunne

For å forstå fagterminologien som testledere bruker, er det nyttig å kjenne til viktige begreper. Her er noen sentrale uttrykk og deres betydninger som en testleder ofte bruker:

Systemtest

Dette er en omfattende test av hele systemet som sikrer at alle komponentene fungerer sammen som de skal. Hensikten med en systemtest er å verifisere at systemet oppfyller alle spesifikasjonene og kravene som er satt for prosjektet. Det inkluderer testing av både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, som ytelse, pålitelighet og sikkerhet.

Akseptansetest

Akseptansetesting utføres av sluttbrukerne eller kundene for å sikre at systemet er klart til å tas i bruk i produksjonsmiljøet. Denne testen er avgjørende for å verifisere at systemet oppfyller brukernes behov og forventninger. En vellykket akseptansetest fører til formell godkjenning av systemet.

Automatisert testing

Automatisert testing innebærer bruk av spesialiserte programvareverktøy for å utføre tester automatisk. Dette effektiviserer testprosessen ved å redusere behovet for manuell testing, noe som igjen øker testdekningen og forbedrer påliteligheten til testresultatene. Vanlige verktøy inkluderer Selenium for nettapplikasjoner og QTP (Quick Test Professional) for funksjonell testing.

Defektstyring

Defektstyring er prosessen med å identifisere, rapportere og rette feil i et system. Det inkluderer logging av defekter, sporing av deres status og prioritering av feilretting. Effektiv defektstyring er kritisk for å opprettholde høy kvalitet i programvaren. Populære defektstyringssystemer inkluderer Jira og Bugzilla.

Kontinuerlig integrasjon (CI)

Kontinuerlig integrasjon er en praksis hvor utviklerkoden integreres regelmessig i et felles repository. Hver integrasjon utløser automatiserte bygg og tester for å oppdage feil tidlig i utviklingssyklusen. Dette bidrar til å forbedre kvaliteten på koden og reduserer tiden det tar å levere nye funksjoner. Verktøy som Jenkins og GitLab CI/CD er ofte brukt for å implementere CI-prosesser.

Regressionstest

Regressionstesting innebærer å teste et system på nytt etter endringer, for eksempel feilrettinger eller nye funksjoner, for å sikre at de opprinnelige funksjonene fortsatt fungerer som forventet. Dette er viktig for å unngå at nye endringer introduserer uforutsette feil i systemet.

Load testing

Load testing vurderer systemets ytelse under ulike lastforhold, som å håndtere et stort antall samtidige brukere. Hensikten er å sikre at systemet kan håndtere forventet bruk uten ytelsesforringelse. Verktøy som Apache JMeter og LoadRunner brukes ofte til denne typen testing.

Smoke testing

Smoke testing, også kjent som "build verification testing," er en rask test av de mest kritiske funksjonene i systemet for å sikre at den nyeste byggingen er stabil nok for videre testing. Dette er en effektiv måte å oppdage store feil tidlig i testsyklusen.

Testdekning

Testdekning refererer til hvor mye av koden eller systemet som er testet. Høy testdekning betyr at et stort antall av systemets funksjoner og kodelinjer har blitt testet, noe som reduserer risikoen for uoppdagede feil. Testdekning kan måles ved hjelp av verktøy som JaCoCo for Java-prosjekter.

Brukervennlighetstesting

Brukervennlighetstesting fokuserer på å evaluere hvor lett og intuitivt systemet er å bruke. Testerne, ofte representanter for de endelige brukerne, utfører typiske oppgaver for å identifisere områder der brukervennligheten kan forbedres. Resultatene fra brukervennlighetstesting hjelper utviklingsteamet med å skape mer brukervennlige systemer.

Ved å forstå og bruke disse begrepene effektivt, kan testledere bedre planlegge, gjennomføre og rapportere tester, noe som til slutt bidrar til høyere kvalitet på IT-prosjektene.

Andre relevante roller