BloggSyv funn fra Norges første undersøkelse blant selvstendige konsulenter

Syv funn fra Norges første undersøkelse blant selvstendige konsulenter

Lurer du på hva som kjennetegner de som velger å være selvstendige konsulenter? Jobber de mer enn fast ansatte, og kan man kombinere familieliv med en tilværelse som selvstendig? Og oppleves det annerledes å utføre arbeid med kunder som selvstendig? I løpet av mai, 2019, utførte vi en undersøkelse blant selvstendige konsulenter for å skape bedre innsikt i hverdagen deres - og resultatene får du her.

Ellen Barkost
Publisert 24.06.2019
Oppdatert 15.04.2024
7 min lesetid
Resultatene vi har samlet gir bedre innsikt i hverdagen til norske selvstendige konsulenter
Resultatene vi har samlet gir bedre innsikt i hverdagen til norske selvstendige konsulenter

Hvorfor undersøkelse?

Konsulentmarkedet er i endring, og vi ser at flere og flere velger å arbeide som selvstendige konsulenter fremfor å være fast ansatt. Samtidig finnes det lite informasjon om denne gruppen arbeidstakere her til lands - som hvem de er, hva som er viktig for dem, hvordan hverdagen deres ser ut, og hvilken verdi de mener de representerer.

I Folq arbeider vi med å øke transparensen i dette markedet, og bestemte oss derfor for å bygge et bedre datagrunnlag. Vi ville utforske etablerte oppfatninger som selvstendige konsulenter kan møte, og håper samtidig at innsikten vil bli nyttig for selvstendige konsulenter når de vil se seg selv i en større sammenheng.

Undersøkelsen, som hadde fokus på selvstendige IT konsulenter, hadde 99 respondenter der om lag halvparten kom fra Folq.

Hvilke tendenser fant vi?

1. De fleste selvstendige har tidligere vært fast ansatte konsulenter

Over halvparten av respondentene har sin primære yrkeserfaring som konsulent i et konsulentselskap. Kanskje ikke så overraskende, da veien fra ansatt konsulent til selvstendig konsulent kan oppleves som noe kortere. Den nest vanligste bakgrunnen er som privat ansatt. Det er også en liten gruppe som primært har vært selvstendige mesteparten av sin karriere.

Kakediagram over fordeling på primær yrkeserfaring for nåværende selvstendige konsulenter

2. En overvekt av selvstendige har barn eller er i forhold

Godt over halvparten av de spurte har barn, og bare 1 av 5 oppgir at de er enslige. Vi ser også at sivilstatus og hvorvidt man har barn eller ikke, ikke påvirker hvordan man vurderer finansiell risiko.

Kakediagram over fordelingen av selvstendige konsulenters sivilstatus/livssituasjon

3. Om lag alle er tilfreds med tilværelsen som selvstendig

Det er veldig gledelig å se at så mange er tilfreds med å jobbe som selvstendig. Så godt som alle oppgir at de er tilfredse eller veldig tilfredse med å jobbe som selvstendig. Ingen svarer at de er “misfornøyd”. Når vi ser nærmere på hva som er viktig for tilfredsheten som selvstendig, blir fleksibilitet, bedre lønn, og faglige utfordringer vurdert som viktige, mens anerkjennelse/status og sosiale relasjoner vurderes som mindre viktige.

Søylediagram som viser fordelingen av tilfredshet som selvstendig konsulent

4. Selvstendige konsulenter jobber som regel en vanlig arbeidsuke pluss/minus syv timer

Om lag 4 av 5 har en arbeidsuke på 30-45 timer, med marginalt flest svar på intervallet 38-45 timer. På den andre siden oppgir 1 av 5 å arbeide 46-53 timer og opp mot 54 timer eller mer. Det er faktisk hakket flere som jobber under 30 timer, sammenlignet med de som jobber 54 timer eller mer. Når vi spurte konsulentene om de arbeidet det antall timer de hadde forutsett, svarte 2 av 3 at de var enige, mens under 1 av 10 var uenige. Dette peker i retning av at flere benytter fleksibiliteten som ligger i å være selvstendig, til å jobbe mindre.

Søylediagram: Antall timer i en snittuke for selvstendige konsulenter

5. De fleste konsulentene har en timepris på 900-1200 kr

Om lag 3 av 5 oppgir en timepris på 900-1200 kr, etterfulgt av 1200-1500 kr. Disse gruppene utgjør omtrent 9 av 10, og viser et prisbilde på lik linje som ved bruk av konsulenthus. Med full stilling vil disse konsulentene omsette for om lag 1.5 til 2.5 millioner NOK årlig. Kun et fåtall oppgir å ha en timepris under 900 kr eller over 1500 kr.

6. Flertallet mener den faglige utviklingen er lik eller bedre som selvstendig

Når konsulentene blir spurt om å sammenligne faglig utvikling som selvstendig med hvordan det var i tidligere ansettelser, oppgir kun om lag 1 av 10 at den er litt eller betydelig dårligere. Om lag 3 av 5 mener at utviklingen er tilnærmet lik, mens over 1 av 3 oppgir at den er delvis, eller i stor grad bedre. Dette til tross for at majoriteten kun bruker 1-11 timer per måned på fagutvikling. Respondentene oppgir at de primært lærer gjennom å lese relevante publikasjoner, samtaler med kolleger og «learning on the job».

Samtidig så vi at særlig de som tidligere har hatt fast ansettelse som konsulent, oppgir at de i liten grad savner et fagmiljø å støtte seg på. Dette kan ha flere grunner, men én årsak som flere konsulenter har pekt på er at man, etter noen år som konsulent, er forventet å gi mer enn man får tilbake fra det faglige fellesskapet. Som selvstendig kan man fokusere på sin egen fagutvikling, og man trenger kanskje derfor færre timer totalt.

Liggende søylediagram: Faglig utvikling sammenlignet med tidligere ansettelse

7. Majoriteten mener de i samme eller bedre grad kan utnytte fagkompetansen sin som selvstendig

4 av 5 mener de i samme eller bedre grad kan utnytte fagkompetansen sin, mens kun 1 av 10 er uenige. Dette kan tolkes på flere måter, men én hypotese er at enkelte strukturer i selskaper kan hindre den ansatte å anvende kunnskapen sin på en effektiv måte. En annen årsak kan være at de selvstendige konsulentene opplever at de i større grad får utnyttet sitt potensiale, da de selv velger hvilke oppdrag de tar på seg. Dermed vil de få utfordringer som bedre matcher deres faglige kompetanse og ønsker.

Søylediagram: "Som selvstendig konsulent kan jeg bedre utnytte min faglige kompetanse enn som fast ansatt"

Hva vil vi vite mer om?

Vi håper at denne innsikten kan bidra til å avmystifisere deler av tilværelsen som selvstendig konsulent. Samtidig tror vi det ligger et potensiale i å bedre forstå hva som er viktig for konsulentenes tilfredshet, og hvilke bekymringer de kan ha i hverdagen. Noe av dette besvares i rapporten. Det er også fristende å gå dypere inn i tematikken faglig utvikling for å forstå hva som ligger bak svarene. En undersøkelse blant ansatte i konsulentselskap og konsulentkjøpere kunne kanskje bidratt til en mer helhetlig forståelse.

Som del av analysearbeidet har vi sammenlignet våre funn mot tidligere undersøkelser blant selvstendige konsulenter i andre geografier (dette kan du lese mer om i rapporten). Det viser seg at flere av våre funn stemmer med tidligere funn, spesielt når det kommer til tilfredshet. Det er godt å vite at de fleste er tilfredse, men vi tror det er viktig å identifisere potensielle problemstillinger nå som antall selvstendige konsulenter er i vekst.

Kommer du på noe du kunne tenke deg å vite mer om, eller har du spørsmål om hverdagen som selvstendig konsulent? Ta kontakt her.

Ønsker du å få en konsulentprofil hos Folq kan du registrere deg her.


Lyst til å lese mer?

Last ned rapporten